Filterslangen • Filterzakken • Filterpersdoeken • Accessories
Logo WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.
Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.

Privacyverklaring

Privacyverklaring / WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG

1. Privacy in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens met dewelke u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in hieronder vermelde privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze Website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op onze website ?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Aan de ene kant verzamelen wij uw gegevens die u ons mededeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de gegevens die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel en voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon vermeld wordt. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van verwerking”.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en eveneens met deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij maken u er attent op dat de datatransmissie via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking van deze website is:

WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Straße 90
59269 Beckum-Neubeckum
Telefon: +49 (25 25) 80 750 -0
E-Mail: info@woku.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of de rechtspersoon, die alleen of in overleg met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz. ).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Vele gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Daarvoor volstaat een informeel bericht per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die uitgevoerd werd voor de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping.

Bezwaarrecht tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen en directe marketing (Art. 21 AVG)
Als de gegevenswerking op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG gebeurt, dan heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient uitgevoerd te worden met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van de juridische claims (bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om aan directe marketing te doen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden tot directe marketing te gebruiken; dit geldt ook voor de profilering, voor zover het verband houd met dergelijke directe marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet meer gebruikt voor directe marketing (bezwaar volgens artikel 21, lid 2 AVG).

Bezwaarrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewoonlijke verblijfplaats hebben, in de lidstaat waar hun werkplaats is of in de lidstaat waar de vermeende inbreuk plaatsgevonden heeft. Het bezwaarrecht doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, door machine leesbaar formaat te laten overdragen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen uitgevoerd worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of offerteaanvragen, die u aan ons als website-exploitant verstuurt, een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de wijziging van de adresregel in de internetbrowser van “http://” naar “https://” en aan het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als de SSL- of TLS-codering ingeschakeld is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en hun ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd met ons contact opnemen op het adres dat in de colofon vermeld staat.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Daarvoor kunt u op elk moment met ons contact opnemen op het adres dat in de colofon vermeld staat. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, dan hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering de beperking van de gegevensverwerking vragen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u een bezwaarschrift ingediend heeft volgens artikel 21, lid 1 AVG moet er een afweging tussen uw belangen en de onzen gemaakt worden. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt heeft, dan mogen deze gegevens – behalve de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de afdwinging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Het gebruik van de gepubliceerde contactinformatie in de context van de verplichte colofon voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame, bijvoorbeeld via spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming in ons bedrijf benoemd.

bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
Bahnhof Weidenau 6
57076 Siegen
Telefoon: +49 (0) 700 / 20 30 10 30
E-mail: datenschutz@bits-bytes.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Server-log-bestanden
De aanbieder verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzend. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlog-bestanden vastgelegd worden.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u ons via e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw aanvraag inclusief alle hieruit voorkomende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) opgeslagen en verwerkt met als doel om uw verzoek te kunnen behandelen. Deze informatie zullen we niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b AVG, als uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a AVG) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, punt f AVG) aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons geadresseerde aanvragen.

De gegevens die u ons toestuurt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na de voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepaling – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Plug-ins en tools

Weblettertype van Fonts.com
Deze pagina gebruikt zo voor de weergave van lettertypen webfonts die door Monotype GmbH (fonts.com resp. fast.fonts.net) geleverd worden. Bij het oproepen van een van onze pagina's laadt uw browser de benodigde lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de webbrowser die u gebruikt verbinding maken met de servers van fonts.com. Hierdoor weet fonts.com dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van lettertypen van Fonts.com is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. Wanneer uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over lettertypen van Fonts.com vindt u op https://www.fonts.com/info/legal en in het Privacybeleid van Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ en in het Privacybeleid van Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/


Privacyverklaring / Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG

1. Privacy in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens met dewelke u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in hieronder vermelde privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze Website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op onze website ?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Aan de ene kant verzamelen wij uw gegevens die u ons mededeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de gegevens die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel en voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de colofon vermeld wordt. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van verwerking”.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en eveneens met deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij maken u er attent op dat de datatransmissie via het internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking van deze website is:

BLF Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG
Ahornstraße 3a
06246 Goethestadt Bad Lauchstädt
Telefoon: +49 (0) 34635-21580
E-mail: info@blf-filter.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of de rechtspersoon, die alleen of in overleg met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz. ).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Vele gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Daarvoor volstaat een informeel bericht per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die uitgevoerd werd voor de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping.

Bezwaarrecht tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen en directe marketing (Art. 21 AVG)
Als de gegevenswerking op basis van artikel 6, lid 1, punt e of f AVG gebeurt, dan heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient uitgevoerd te worden met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van de juridische claims (bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om aan directe marketing te doen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden tot directe marketing te gebruiken; dit geldt ook voor de profilering, voor zover het verband houd met dergelijke directe marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet meer gebruikt voor directe marketing (bezwaar volgens artikel 21, lid 2 AVG).

Bezwaarrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewoonlijke verblijfplaats hebben, in de lidstaat waar hun werkplaats is of in de lidstaat waar de vermeende inbreuk plaatsgevonden heeft. Het bezwaarrecht doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, door machine leesbaar formaat te laten overdragen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen uitgevoerd worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of offerteaanvragen, die u aan ons als website-exploitant verstuurt, een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de wijziging van de adresregel in de internetbrowser van “http://” naar “https://” en aan het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.
Als de SSL- of TLS-codering ingeschakeld is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering en rectificatie
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en hun ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd met ons contact opnemen op het adres dat in de colofon vermeld staat.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Daarvoor kunt u op elk moment met ons contact opnemen op het adres dat in de colofon vermeld staat. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, dan hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering de beperking van de gegevensverwerking vragen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u een bezwaarschrift ingediend heeft volgens artikel 21, lid 1 AVG moet er een afweging tussen uw belangen en de onzen gemaakt worden. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt heeft, dan mogen deze gegevens – behalve de opslag ervan – alleen met uw toestemming of voor de afdwinging, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat verwerkt worden.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Het gebruik van de gepubliceerde contactinformatie in de context van de verplichte colofon voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame, bijvoorbeeld via spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Server-log-bestanden
De aanbieder verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzend. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlog-bestanden vastgelegd worden.

4. Plug-ins en tools

Weblettertype van Fonts.com
Deze pagina gebruikt zo voor de weergave van lettertypen webfonts die door Monotype GmbH (fonts.com resp. fast.fonts.net) geleverd worden. Bij het oproepen van een van onze pagina's laadt uw browser de benodigde lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de webbrowser die u gebruikt verbinding maken met de servers van fonts.com. Hierdoor weet fonts.com dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van lettertypen van Fonts.com is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. Wanneer uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over lettertypen van Fonts.com vindt u op https://www.fonts.com/info/legal en in het Privacybeleid van Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ en in het Privacybeleid van Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/