Filterschläuche • Filtertaschen • Filterpatronen • Filterzubehör
Logo WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.
Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.

Zasady przetwarzania danych w WOKU Polska Sp.z.o.o.

Aby zachować zgodność z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), udostępniliśmy ci pewne informacje na temat ochrony danych na stronach WOKU Polska Sp.z.o.o.. Poprzez link, o który prosiłeś, spełniamy nasze wymagania informacyjne zgodnie z Art. 12 następ. / 13 następ. RODO.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Pod względem prawa ochrony danych odpowiada:
WOKU Polska Sp.z.o.o.
ul. Boczna 8
44-240 Zory

Więcej informacji na temat naszej firmy, informacje o osobach upoważnionych do reprezentowania, a także dalsze opcje kontaktu w dziale Impressum.

Jakie dane od Ciebie przetwarzamy? I do jakich celów?
Jeśli otrzymaliśmy dane od Ciebie, przetwarzamy je tylko w celach, dla których je otrzymaliśmy lub zebraliśmy.

Przetwarzanie danych do innych celów można rozważyć tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne w tym zakresie wymagane zgodnie z art. 6 ust.4 RODO. W takim przypadku oczywiście będziemy przestrzegać wszelkich wymagań informacyjnych zgodnie z Art. 13 ust. 3 RODO i Art. 14 ust. 4 RODO.

Na jakiej podstawie prawnej to się opiera?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zasadniczo - o ile nie ma szczególnych przepisów prawa - art. 6 RODO. Oto w szczególności następujące opcje:

  • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • Przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie na podstawie Twojej zgody, masz prawo odwołać twoja zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie równowagi interesów, Ty, osoba zainteresowana, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, biorąc pod uwagę wymogi art. 21 RODO.

Jak długo przechowywane są dane?
Przetwarzamy dane, o ile jest to konieczne do tego celu.

W zakresie, w jakim istnieją ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania - np. w prawie handlowym lub podatkowym - dane osobowe są przechowywane przez czas trwania obowiązku zatrzymania. Po upływie okresu przechowywania sprawdza się, czy istnieje dalsza potrzeba przetwarzania. Jeśli wymaganie już nie istnieje, dane są usuwane.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?
Przekazanie twoich danych osobowych stronom trzecim będzie w zasadzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy z tobą, ujawnienie na podstawie równowagi interesów i.S.d. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest dozwolone, jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia lub wyraziłeś zgodę w tym zakresie. Przekazywanie danych osobowych jest wymagane w przypadkach, gdy nasi partnerzy dostarczają towary bezpośrednio w naszym imieniu naszym klientom. W takich przypadkach przekazujemy nazwę firmy, adres i ewentualnie dane kontaktowe osoby kontaktowej.

Gdzie przetwarzane są dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w centrach danych Republiki Federalnej Niemiec i / lub w Polsce.

Twoje prawa jako „dotyczy”
Masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

W przypadku prośby o informacje, która nie została złożona na piśmie, prosimy o wyrozumiałość, że możemy następnie poprosić cię o dowód potwierdzający, że jesteś osobą, za którą się podajesz.

Masz również prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim masz do tego prawo.

Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w zakresie wymagań prawnych. To samo dotyczy prawa do przenoszenia danych.

W szczególności masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych w związku z reklamą bezpośrednią, jeżeli odbywa się to na podstawie równowagi interesów, zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO.

Według RODO nie musimy mianować inspektora ochrony danych. Jeśli masz pytania dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
Adres: ul. Boczna 8, 44-240 Żory
Tel .: +48 32 756 0020
E-Mail: info@woku-polska.com

Prawo apelacji

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Pracownicy mają prawo skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych w celu uzyskania informacji o ich prawach wynikających z ustawy o ochronie danych i innych przepisów dotyczących ochrony danych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ponadto organ nadzorczy jest punktem kontaktowym w przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).

Od 05.07.2018